Welcome

We are located in the heart of Lampeter in College Street, opposite the University.

There are three distinct areas of service within Yr Hedyn Mwstard. The coffee shop itself is the main area. We make every effort to provide the best environment possible, and it’s our hope that you will find everything clean and attractive, and at the same time that there is a homely atmosphere in Yr Hedyn Mwstard.

We make it a priority to provide home cooking and to use local providers. Within the coffee shop we have a separate play area for the children with a number of books, games etc. to keep them happy while you enjoy your time with us.

Through to the back of the coffee shop we have a Christian Book Stall selling not only good books but also a selection of greeting cards and locally made crafts. Here, as well, we have a place where you can relax, drink coffee or tea and have food while reading or chatting in an area of comfortable seating. If the weather is fine and we have enough staff, you can do this outside on the patio at the back of the building. When necessary, the meeting room at the back can also be used as part of the coffee shop.

By prior appointment, it is possible to hire this room for meetings or for separate lunches...

Croeso

Fe’n lleolir ni yng nghanol tref Llanbed ar Stryd y Coleg, gyferbyn â’r Brifysgol.

Mae tair ardal benodol o wasanaeth o fewn Yr Hedyn Mwstard. Y siop goffi ei hun yw’r brif ardal. Gwnawn bob ymdrech i ddarparu’r amgylchedd gorau posibl, gan obeithio y teimlwch fod popeth yn l ân ac yn ddeniadol, ac ar yr un pryd fod awyrgylch cartrefol yn Yr Hedyn Mwstard. Rhown flaenoriaeth i ddarparu bwyd cartref a hefyd i ddefnyddio darparwyr lleol. O fewn y siop goffi mae gennym ardal chwarae ar wahân ar gyfer y plant, gyda nifer o lyfrau, gemau ac ati i’w cadw nhw’n hapus tra eich bod chi’n mwynhau eich amser gyda ni.

Drwy’r siop goffi, yn y cefn, mae gennym Stondin Lyfrau Cristnogol sydd yn gwerthu nid yn unig lyfrau da ond hefyd ddewis o gardiau cyfarch a chrefftau lleol. Yma, mae gennym yn ogystal le i ymlacio, yfed coffi neu de a chael bwyd tra’n darllen neu sgwrsio mewn ardal eistedd gyfforddus. Os bydd y tywydd yn braf, a ninnau â digon o staff, gallwch wneud hynny allan ar y patio yn y cefn.

Pan fo angen yn codi bydd yr ystafell gyfarfod yn y cefn hefyd yn cael ei defnyddio fel rhan o’r siop goffi. Drwy apwyntiad ymlaen llaw, mae’n bosibl llogi’r ystafell hon ar gyfer cyfarfodydd neu giniawau ar wahân.